LEJE- OG PRODUKTIONSBETINGELSER

Det med småt.
OBS: Når du lejer produkter hos os og selv sørger for resten, kalder vi det dryhire. Når du booker en tekniker med fra os, kalder vi det en produktion. Teknikerne sørge fx for opsætning, afvikling og/eller nedpakning.
Vær særlig opmærksom på styk 7, “Særligt ved produktioner”.

Firmaoplysninger:
Soundwise ApS
Gjellerupvej 84a
8230 Åbyhøj
CVR.nr.: 36949937

Åbningstider:
Mandag – Torsdag kl 9-16.
Fredag kl 9-13.30
– Eller efter aftale.

Her gælder leje- og produktionsbetingelserne
Følgene lejebetingelser gælder for alt lejet udstyr.

Lejebetingelsernes anvendelsesområde
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt, finder disse lejebetingelser for Soundwise, anvendelse på alle tilbud og lejeaftaler, som Soundwise indgår med kunder.

Generelt om indgåelse af aftaler
Soundwise afgiver alle sine tilbud på udførelse af opgaver skriftligt. Såfremt kunden ønsker at acceptere et tilbud, skal kundens accept ligeledes fremsendes skriftligt eller digitalt til Soundwise. Herudover skal enhver aftale mellem Soundwise og kunden vedrørende opfyldelsen af ethvert tilbud eller enhver lejeaftale som udgangspunkt være indgået skriftligt.

Soundwise kan ændre afgivne tilbud, hvis det i tilbudsteksten ikke udtrykkeligt er anført, at tilbuddet er bindende.

Dokumenter, som Soundwise har udleveret i aftaleindgåelsens startfase, fx billeder og tegninger samt tekniske specifikationer udarbejdet af Soundwise, er retningsgivende. Soundwise har ret til at foretage enhver rimelig teknisk ændring, teknisk forbedring eller konstruktionsændring. Soundwise er endvidere berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.
Såfremt en eller flere enkeltstående bestemmelse i et tilbud eller en lejeaftale er eller bliver ugyldig, helt eller delvis, berøres gyldigheden af de resterende aftalebestemmelser ikke heraf.

UDLEJNING

1) DET LEJEDE UDSTYR
Lejet udstyr må kun anvendes af kunden.
Fremleje eller videreudlån til tredjemand kan kun ske efter Soundwises skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden Soundwises skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid fastsatte lejepriser.
Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for kunden, og indtil udstyret er tilbageleveret på Soundwise adresse. Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for kunden hos Soundwise. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen, som angivet på ordren/tilbuddet, inden kl. 10, eller efter aftale.
Returneres udstyret for sent, faktureres kunden for en (hel) ekstra lejedag.
Ønsker kunden at forlænge en lejeperiode, skal kunden kontakte Soundwise inden lejeperiodens udløb. Muligheden for forlængelse af lejeperioden, afhænger af om udstyret er til rådighed.

Afbestilling – Dryhire
Ved afbestilling af udstyr 14-8 dage før første lejedag, faktureres 25% af det det aftalte lejebeløb, minimum DKK 500,00.

Ved afbestilling af udstyr 7-3 hverdage før første lejedag, faktureres 50% af det det aftalte lejebeløb, minimum DKK 500,00.

Ved afbestilling af udstyr 2 hverdage eller mindre før første lejedag, faktureres 90% af det det aftalte lejebeløb, minimum DKK 500,00.

 OBS: Er der tekniker på det godkendte tilbud, se ”Stk. 7; Særligt ved produktioner”.

 

 

2) MISLIGHOLDELSE AF LEJEAFTALEN

Såfremt en aftalt lejeperiode overskrides af kunden, er Soundwise berettiget til uden varsel, at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald kunden på anden vis misligholder kontrakten.

Såfremt der indledes fogedforretning mod kunden, eller kunden standser sine betalinger eller erklæres konkurs, er kunden forpligtet til omgående at underrette Soundwise herom samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om Soundwise ejendomsret til de lejede genstande.

 

3) FORSIKRINGSFORHOLD OG ANSVAR

Kunden er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst af de lejede genstande, også selvom skaden/bortkomsten er hændelig. Eventuelle skader og/eller bortkomst skal omgående meddeles Soundwise, ligesom eventuelt tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet.

Kundens ansvar omfatter bl.a. følgende forhold (ikke udtømmende):
a) Alle former for tyveri.
b) Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst
c) Brandskader, vandskader, skader forårsaget af vejrforhold og skader forårsaget af gæster, artister osv.

Kunden overtager ansvar og risiko for det lejede, fra det øjeblik kunden afhenter det lejede på Soundwises lager. Kundens ansvar løber i hele lejeperioden, indtil det lejede igen er returneret til Soundwise jfr. afsnit 5.

Læsning og aflæsning samt transport er alene kundens ansvar.
Soundwise kan pålægge kunden at tegne bestemte forsikringer i forbindelse med lejen af udstyret.

Soundwise kan ikke gøres ansvarlig for drifts- og/eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Soundwise hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Soundwises kontrol.

Skader, bortkomst mv. faktureres særskilt efter lejeperiodens udløb.

4) DE LEJEDE GENSTANDE

Det lejede må kun anvendes og installeres i henhold til de udleverede vejledninger og retningslinjer, og i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden forudgående skriftlig tilladelse fra Soundwise. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af Soundwise. Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer debiteres til dagspris.

Konstaterer kunden fejl og/eller mangler ved det lejede udstyr, skal Soundwise staks informeres herom. Kunden er i forbindelse med modtagelsen/afhentningen af det lejede udstyr, forpligtet til at gennemgå udstyret for synlige fejl og mangler.

Meddelelse om fejl og/eller mangler skal indenfor Soundwises åbningstid straks gives på 71 74 11 41, mens beskeder udenfor åbningstiden, herunder aften, nat og weekend, straks skal indgives på hey@soundwise.dk eller til den på projektet anviste tekniske ansvarlige. Gives meddelelsen pr. e-mail, skal kunden så præcis som muligt beskrive fejlen og/eller manglen.

5) Afhentning og tilbagelevering

Med mindre andet er aftalt, har kunden ret til at afhente det lejede udstyr fra kl. 10 på første lejedag. Ved afhentning skal kunden fremvise legitimation som er identisk med kundeinformationen på lejeaftalen. Kun kunden (personligt), eller hvem det på forhånd måtte være aftalt, kan afhente det lejede udstyr.

Det lejede afhentes af kunden på Soundwises lager. Kundens transport af udstyret skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj.

Soundwise forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af uhensigtsmæssige transportmidler.

Det lejede skal, medmindre andet er skriftligt aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, som det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når Soundwise har kvitteret for modtagelsen. Tilbagelevering af det lejede, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Er det aftalt, at Soundwise skal levere og afhente det lejede, skal kunden på det aftalte tidspunkt være tilstede for at modtage udstyret og kvittere for dette. Er kunden ikke tilstede ved levering på det aftalte tidspunkt, vil Soundwise fragte udstyret tilbage til lageret, hvorfra kunden efterfølgende kan afhente udstyret.

Er kunden ikke tilstede på det aftalte afhentningssted med det lejede udstyr, betragtes det lejede som afleveret for sent, ligesom kunden efterfølgende er forpligtet til selv at tilbagelevere det lejede til Soundwises lager samme dag, som afhentning var aftalt, eller betale for de omkostninger dette måtte medfører Soundwise. I tillælde af at kunden selv skal tilbagelevere det lejede til Soundwises lager, overgår risikoen for det lejede først på afleveringstidspunktet.

Stand ved tilbagelevering
Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede.
Soundwise forbeholder sig ret til, at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Det samme gælder for kabler og andre dele, som ikke er korrekt sammenpakket.

6) BETALING OG RETSTVISTER

Almindelig leje
Med mindre efterfølgende fakturering er skriftligt aftalt, skal kunden betale det fulde lejebeløbet forud for afhentning eller levering. Beløbet skal således være modtaget af
Soundwise, inden det lejede udleveres/afleveres. Der kan som udgangspunkt kun ske betaling via mobilpay.

Blokleje
Ved blokleje kan det mellem Soundwise og kunden aftales, at betaling skal ske løbende. Soundwise kan dog til enhver tid kræve, at kunden forudbetaler det fulde lejebeløb eller betaler et nærmere fastsat depositum, inden der sker udlevering af udstyret.

Produktioner
Kundens betaling til Soundwise skal ske som specificeret i den af Soundwise udstedte faktura. Hvis kunden er en offentlig institution, kan der udstedes faktura til EAN-nummer.

oOo

Soundwise accepterer ikke checks eller kontanter som betalingsmiddel. Ved betalingsforsinkelse opkræves der en morarente på 8 % pr. år af det skyldige beløb.
Kunden er kun berettiget til at foretage modregning og tilbageholdelse i Soundwises tilgodehavender, hvis modkravet er ubestridt af Soundwise.

Hvis kunden er en offentlig institution, kan der udstede faktura til EAN-nummer. Dette skal aftales med Soundwise før afhentning.

Hvis det efter indgåelsen af lejeaftalen, eller efter levering af udstyret konstateres, at kunden ikke længere er kreditværdig, f.eks. at kunden er taget under konkurs, eller at der indtræder en anden forringelse af kundens formue, kan Soundwise straks gøre ikke forfaldne krav gældende.

7) SÆRLIGT VED PRODUKTIONER

Nedenstående punkt gælder endvidere ved arrangementer/projekter med lyd, lys, av og/eller scene, hvor Soundwises tekniker er tilstedet for at opbygge, afvikle og/eller nedpakke arrangementet.

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt, finder disse produktionsbetingelser anvendelse på alle produktionsaftaler, som Soundwise indgår med sine kunder.
Levering af udstyr

Kunden sikrer, at der er fri adgang til alle døre/porte/indgange, hvor udstyret skal aflæsses, og at Soundwises vare-/lastvogne så vidt muligt kan blive holdende her til produktionens afslutning. Ved Soundwises ankomst, skal kunden stille en person til rådighed, der kender stedets sceneforhold, strømforhold og produktions afvikling.
Soundwise skal under hele produktionen have adgang til sine vare-/lastvogne.

Kunden skal endvidere sikre, at der ved produktionens afslutning er uhindret adgang til, at Soundwise kan læsse udstyret på vare-/lastbiler.

Hjælpere/hands
Kunden stiller vederlagsfrit et forud aftalt antal muskuløse og ædruelige hjælpere/hands til rådighed ved aflæsning og opstilling. Hjælperne skal være tilstede ved Soundwise ankomst og ved arrangements afslutning. Er hjælperne/hands ikke tilstede som anført, fakturerer Soundwise kunden de udgifter som dette måtte medfører, i form af timeløn til teknikere eller egne hands.

Scenen og Strøm
Det er alene kundens ansvar, at scenen opfylder bandets krav (se bandrider), samt at eksisterende scenen er forsvarligt opbygget og placeret/fæstnet på underlaget. Ved udendørsarrangementer er det kundens ansvar, at scene, højtalersystem og mixere er tilstrækkeligt overdækket.

Strømudtag skal være makismalt 10 m fra scenens midte, og bestå af 3 faser+0(nul)+jord, med max 8 % spændingsfald. Soundwise skal have eneret på den strøm, der er tilregnet dem. Der skal altid være minimum 3x 16a i godkendt ceestik.

Catering
Fra Soundwise ankomst til arrangements afslutning, skal Soundwises medarbejdere og mandskab have adgang til fri sodavand, kaffe, vand, samt et solidt måltid ca. hver 5. time (morgen, middag, aften, og nat). Måltiderne skal så vidt muligt kunne indtages på adressen for arrangementet. Der skal være mulighed for at vælge vegetarisk. Ved længerevarende arrangementer skal måltiderne være varierede. Ved manglende eller mangelfuld måltid, faktureres kunden kr. 175,- pr. medarbejder, pr. måltid.

Kontrollør
Hvis det, enten op til eller under et arrangement/produktion, vurderes nødvendigt, skal kunden sørge for kontrollør/vagt ved såvel mixerpult som scenen. Soundwises mandskab vurderer i hvilket omfang det er nødvendigt med kontrollør/vagt(er). En kontrollør/vagt vurderes generelt nødvendig ved koncerter på over 200 gæster.
Ved udendørsarrangementer og offentligt tilgængelige arrangementer, der strækker sig over flere dage (fx festivaler), skal der til enhver tid være kontrollør/vagt ved det leverede udstyr.

Aflysning af et arrangement/produktion
Lejer kan, før lejeperioden start, aflyse/opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefaler vi, aflysningen/opsigelsen fremsendes pr. e-mail. Denne betragtes først som modtaget, når Soundwise ApS har bekræftet modtagelsen over for lejer. Ring også gerne, så vi sikre en god proces. Aflysningen/opsigelsen er først gældende fra den dag, Soundwise ApS har modtaget aflysningen. Ved en aflysning eller ophævelsen af godkendt tilbud er Soundwise berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:

  • Indtil 90 dage før ankomst: Op til 25 % af det samlede beløb, minimum DKK 500,00.
  • 89 til 7 dage før ankomst: Op til 50 % af det samlede beløb, minimum DKK 500,00.
  • fra 6 dage før ankomst: 90% af det samlede beløb, minimum DKK 500,00.

8) REGISTERING OG HÅNDTERING AF DATA

Ved ordreafgivelse eller forespørgsel på tilbud, accepterer kunden at Soundwise gemmer de udleverede oplyste informationer i op til 5 år.
Soundwise bruger udelukkende de modtagne informationer til at imødekomme forespørgslen, samt til at gennemføre den ønskede lejeaftale.

9) PERSONDATA

I forbindelsen med Soundwises behandling af konkrete henvendelser samt opfyldelse af indgåede aftaler, kan Soundwise komme i besiddelse af personoplysninger. Personoplysninger modtaget af Soundwise vil blive behandlet i henhold til følgende retningslinjer:

Soundwise er dataansvarlig for de personoplysninger de behandler.
Soundwise prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at behandlingen af Kundens personoplysninger overholder den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvilke personoplysninger behandler Soundwise og hvorfor?

Soundwise behandler følgende personoplysninger:

Erhvervs- og privatklienter
For at kunne levere udstyr og produktioner til kunden, behandler Soundwise følgende kontaktoplysninger:
· Navn
· Adresse
· E-mailadresse
· Telefonnummer

Videregivelse og sletning
Soundwise videregiver eller overlader udelukkende personoplysninger til tredjeparter, (i) når det er nødvendigt for at levere udstyret/produktionen, (ii) hvis Soundwise har fået et klart samtykke fra kunden, eller (iii) hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler Soundwise som dataansvarlige.

Soundwise behandler altid personoplysninger fortroligt.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til Kunden, overlader Soundwise p.t. personoplysninger til databehandlere (softwareleverandører samt leverandører af administrationsydelser).

Soundwise opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål. Som udgangspunkt opbevarer Soundwise personoplysninger i 5 år. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret løbende.

Sikkerhedsforanstaltninger
Soundwise har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/blive ændret, uautoriseret offentliggørelse og/eller andre får utilsigtet adgang.
Soundwise har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler personoplysninger.

For at undgå datatab foretager Soundwise løbende backup af datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Kundens rettigheder
Når Soundwise behandler personoplysninger, har Kunden følgende rettigheder:

· Kunden kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som Soundwise behandler.
· Kunden kan til enhver tid opdatere eller ændre de
kontaktoplysninger som Soundwise har modtaget.
· Kunden kan gøre indsigelse mod Soundwises behandling af
personoplysninger eller anmode om, at Soundwises helt
eller delvist sletter personoplysninger, som opbevares.
· Kunden kan anmode om, at Soundwise transmitterer
personoplysninger til Kunden eller til en anden
dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i
et maskinlæsbart format.

Se mere om rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Kunden har ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger
Tilbagetrækning af samtykke kan ske til følgende adresse
ann@soundwise.dk.

Klage til Datatilsynet
Kunden kan klage til Datatilsynet, hvis Kunden er utilfreds med, Soundwises behandling personoplysninger, eller hvis Kunden er uenig i en afgørelse om behandling af personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af Soundwise.

Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning kan findes på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Soundwise forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på Soundwises hjemmeside.